¤ Strona g?ówna
¤ Szukaj
¤ Archiwum
¤ Hosting
¤ Kontakt
¤ Forum
¤ Ogólnie
¤ Solucja
¤ Misje SP
¤ Wyspy
¤ Bohaterowie
¤ Cytaty
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Kody
¤ Wymagania
¤ Ogólnie
¤ Solucja
¤ Bohaterowie
¤ Wyspa
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Ogólnie
¤ Galeria
¤ Ogólnie
¤ Galeria
¤ Ogólnie
¤ Galeria
¤ Wymagania
¤ Ogólnie
¤ Galeria
¤ Podstawy
¤ Tryby
¤ Serwery PL
¤ Klany PL
¤ Podstawy
¤ Zako?czenia
¤ Briefing
¤ Overview
¤ FAQ
¤ Pojazdy
¤ Jednostki
¤ Bro?
¤ Obiekty
¤ Misje
¤ Kampanie
¤ Dema
¤ Misje do dema
¤ Patche
¤ Programy
¤ Wyspy
¤ Pozosta?e


 
Misje Single Player
data: 14.06.2006 ¤ 09:40 ¤ autor: fifi
1. Ukra?? samochód

Cele:
1. Znajd? UAZ z wa?nymi dokumentami w ?rodku
2. We? UAZ'a i jed? do Douran zameldowa? dowódcy

Zaczynasz w zaro?lach (s? dwa miejsca startu najcz??ciej zaczynasz w krzakach ,ale mo?e si? zdarzy? ?e zaczniesz na ulicy ko?o ko?cio?a na po?udnie od La Trinite). Misja jest ?atwa. Akurat w tej misji nie ma co du?o opisywa? ,uwa?aj na wrogów i dosta? si? do samochodu. Gdy ju? go zwiniesz udaj si? do Douran.

2. Zasadzka

Cele:
1. Zabierzcie oddzia? przeciwpancerny, który czeka na was przy skrzy?owaniu.
2. Zawie?cie ich ,aby do??czyli do grupy Alpha, która przygotowuje si? do ataku na dolin?
3. Z pomoc? dru?yny Bravo zdob?d?cie rejon Dourdan i Houdan

Zaczynasz na pla?y. Dowódca poszed? porozmawia? z napotkanym patrolem. Id? w tym czasie do jeepa. ok... jedziemy! Jeste?cie teraz w Lolisse i zbieracie ekip? przeciwpancern?. Jed? we wskazany punkt gdzie znajduje si? grupa Bravo. Nast?pnie skr?? w lewo, unikaj drzew. Dojedziecie do oddzia?u Alpha - teraz wysiadaj z jeepa i na ci??arówk?. Oddzia? zostanie wy?adowany na zachód od Houdanu .Chwil? pó?niej okazuje si? ,?e oddzia? Bravo zosta? wybity. Na drodze do zabudowa? spotkasz 3 ?o?nierzy - zabij. W osadzie jest kilku ruskich. Wybij wszystkich... a co to? UAZ z 4 czerwonymi, ich te? po?lij w piach. Dobra robota wzgórze nad Houdanem jest nasze, ale najgorsze przed tob?. Szybko znajd? jakiego? RPG i ruszaj z oddzia?em na Houdan. Chowaj si? i nie daj si? przyuwa?y? ,gdy? jeste? na "strzelnicy". Ruscy s? trudni do zauwa?enia ,poniewa? kryj? si? za krzakami, zaraz wpadnie Ural za?adowany czerwonymi - z RPG mu . Jak zdob?dziesz Houdan misja si? zako?czy.

3. Koordynator

Cel:
1. Razem z odzia?em Bravo i Charlie zatrzymajcie konwój jad?cy z miasteczka na pó?noc, a nast?pnie zdob?d?cie miasteczko.


Ruszaj na miejsce w którym masz rozstawi? ?adunki. Porozstawiaj je na drodze mniej wi?cej w odleg?o?ci 10 metrów od siebie. Konwój sk?ada si? z 4 pojazdów od pocz?tku: BMP ,Szy?ka , cysterna i na ko?cu T80. Teraz póki konwój jeszcze nie nadjecha? schowaj si? gdzie? na wzgórzu i nie spuszczaj ?adunków z oka. Proponuje odpali? ?adunki wtedy, gdy T80 b?dzie metr przed ostatni? bomb?. Dobra konwój p?onie, ale zosta?a jeszcze szy?ka ( zdarza si?, ?e uda ci si? zniszczy? ca?y konwój). Teraz daj zna? dru?ynie Bravo (0-0-1) niech zrobi? swoje :). Dobra robota konwój zniszczony. Oddzia? Bravo przemieszcza si? na granice miasta i czeka na twój sygna?. Wejd? na wzniesienie na którym zaczyna?e? misj? i daj zna? obu dru?ynom do ataku. Ty natomiast os?aniaj swoich ludzi swoj? snajperk?. Jak ju? miasto b?dzie wasze misja zostanie zaliczona.

4. Atak z Powietrza

Cel:
1. Zniszcz konwój jad?cy z Lolisse na pó?noc.

Rozpoczynasz w bazie ko?o La Trinite. Wsiadaj do Cobry i le? w wyznaczone miejsce. Zniszcz wszystko co ?ywe i co si? porusza. Jak ju? zniszczy?e? wszystkie pojazdy wracaj do bazy - misja si? zako?czy.

5. Pancerny Zwiad

Cele:
1. Napraw i zatankuj czo?g w bazie.
2. Do??cz do plutonu
3. Zajmijcie Lamentin

Startujesz ko?o Levie. W pobliskiej bazie napraw i zatankuj Abramsa. Nast?pnie zabierz za?og? na pok?ad i do??cz do reszty plutonu. Jak ju? oddasz dowództwo nad za?og? czeka ci? teraz d?uga droga do Lamentin. Przeje?d?aj?c obok Figary b?dziesz mia? pierwsz? potyczk? z piechot? i BMP. Odrobin? dalej za Figary wyjad? ci naprzeciw trzy T72 zniszcz je szybko bo z przodu ju? jad? dwa BMP i dwa T72. Dobra za?atwieni ,ale nie koniec posy?ania ruskich czo?gów na z?om. W Le Moule jest jeden T80 i oddzia? piechoty - uwa?aj na ?o?nierzy RPG. Dojechali?my na miejsce. Lamentin broni T72, T80, szy?ka i dwa oddzia?y piechoty. Oczy?ci?e? miasto?... misja wykonana.


6. Czystka

Cele:
1. Zlikwidujcie wszystkich nieprzyjació? , jacy znajduj? si? w miasteczku Montignac
2. Przejd?cie do miejsca spotkania, sk?d zabierze was UH60.

Rozpoczynasz w 3 osobowym oddziale na przedmie?ciu Montignac. Atakujesz miasto od po?udnia z prawej strony a Bravo z lewej. Schowaj si? w krzaki i rób swoje :). Gdy miasto b?dzie czyste misja zako?czy si?.

7. Nocny Zabójca

Cele:
1. Zniszcz stacj? paliw w Dourdan.
2. Zniszcz cystern? jad?c? w konwoju.
3. Udaj si? do bezpiecznego miejsca w Sant Louis, LArche lub wsi?d? do podstawionej skody i jed? do Arudy

W tej misji (w pocz?tkowej fazie) staraj si? u?ywa? jak najmniej swojego HK poniewa? mo?esz spowodowa? w??czenie si? alarmu co przysporzy ci tylko trudno?ci w dostaniu si? do miejscowo?ci, a je?li musisz kogo? pos?a? w piach to staraj si? zrobi? to cicho i potajemnie ,a na ko?cu schowaj cia?o. Przejd?my do rzeczy masz 7 minut zanim konwój nie ruszy w drog?. Prze?lizgnij si? bezszelestnie do Dourdanu i pod?ó? ?adunek pod stacje paliwowa teraz obejd? wiosk? od wschodu i udaj si? na pó?noc gdzie pod?o?ysz bomb? na ulicy. Nastepnie oddal si? troch? w kierunku zachodnim od drogi i poczekaj a? cysterna najedzie na ?adunek. Wtedy zrób BUM i uciekaj do samochodu. Wycofaj si? do Arudy i misja si? zako?czy powodzeniem.

8. Samotny Wilk

Cele:
1. Zniszcz czo?gi znajdujace si? w bazie
2. Po wykonaniu zadania wycofaj si? w bezpieczne miejsce

Zaczynasz w lesie biegnij w kierunku bazy. Identycznie jak w misji "Nocny zabójca" zachowuj si? cicho i po kryjomu (tyle, ?e tym razem nie u?ywaj broni ) Zachodni? stron? patroluj? 3 ?o?nierze, wschodni? jeden. W pó?nocnym rogu wschodniej strony jest szczelina w murze. Porozgl?daj si? dooko?a czy nikt ci? nie widzi i podczo?gaj si? pod czo?gi. Podstaw dwa ?adunki i z powrotem ta sama droga wró? do lasu wysad? bomby i misja wykonana.

9. Dru?yna Snajperów

Cel:
1. Zlikwiduj trzech oficerów, którzy maja si? spotka? w g?ównej bazie sowieckiej na wybrze?u.

Tradycyjnie zaczynamy w lesie, a dok?adniej w obozie gdzie znajduj? si? skrzynie z amunicj? i radiostacja dzi?ki ,której mo?emy w dowolnym momencie przerwa? misj?. Dobra ruszaj do bazy, przed pierwsz? droga zatrzymaj si? ,bo zaraz b?dzie przeje?d?a? BMP (a i uwa?aj na Urala wy?adowanego na full ruskimi - stoi niedaleko drogi na pó?nocy), chwile po nim przejdzie dwu osobowy patrol. Jak chcesz to ich po?lij w piach (i pogrzeb ich cia?a) ,a jak nie lubisz zabijania to odpu?? ich. Maszeruj dalej na baz? jak ju? b?dziesz w lesie s?siaduj?cym z baz? po?ó? si? w wygodnym do strzelania miejscu i czekaj na Uaz'a, który nied?ugo powinien zajecha? pod namiot stoj?cy w bazie. Trzech ?o?nierzy specnaz'u wybij i wracaj do miejsca startu.

10. Dowódca

Cele:
1. Pomó? naszym ?o?nierzom obroni? Chapoi.
2. Dosta? si? do g?ównej bazy w Le Port i odbij atak.
3. Uderz na Lolisse.

Wsiadaj do Abramsa. Do dwóch M60 za?aduj swoich ludzi, a reszt? ?o?nierzy pozostaw w bazie. Jed?cie do Chapoi na skrzy?owaniu spotkacie zmierzaj?ce do miasta BMP i T72 - na z?om z nimi. Dobra czo?gi zniszczone teraz podjed? pod las na po?udnie od Chapoi, s? tam oddzia?y piechoty, które równie? kieruj? si? ku miastu. Jak ju? wszystkich wytniesz wydaj rozkaz swoim ludziom czekaj?cym w Cancon niech wsiadaj? do ci??arówek i M113,a nast?pnie przyjad? do obronionego Chapoi. Je?li masz jaki? uszkodzony czo?g to go napraw przy ci??arówce naprawczej. Obrona Le Moule: teraz skorzystaj ,albo ze sposobu znajduj?cego si? w dziale sekrety, lub we? wszystkie czo?gi i ruszaj drog? do drugiej bazy. Po drodze spotkasz silnie (!) bronion? barykad?. Ustawcie si? jakie? 150 metrów od barykady, zniszczcie BMP i z daleka ostrzeliwujcie piechot? (chc?c jecha? taranem na blokad? pope?niasz samobójstwo - jest tam duu?o ?o?nierzy RPG). Gdy miniecie blokad? i dojedziecie do Le Moule szykujcie si? na kolejny szturm. Na baze jad? dwa T72 i BMP oraz grupy piechoty. Obro? miasto, pozbieraj si? do kupy i uderz na Lolisse. Gdy zdob?dziesz Lolisse misja zostanie wykonana.

11. Czystka II

Cel:
1. Zajmij miasto Montignac.
2. Przejd?cie do miejsca spotkania, sk?d zabierze was UH60.

I ponownie jeste? cz?onkiem trój osobowego oddzia?u, tyle ?e teraz jeste? dowódc? tej grupy i miasto dodatkowo jest bronione przez BMP i jednostki specjalne. Co tu du?o pisa? zachowuj si? cicho i odstrzel kilka beretów.... Miasto jest nasze, misja wykonana.

© 2023 OFP.pl, All Rights Reserved
Site by F.C.