¤ Strona g?�wna
¤ Szukaj
¤ Archiwum
¤ Hosting
¤ Kontakt
¤ Forum
¤ Og�lnie
¤ Solucja
¤ Misje SP
¤ Wyspy
¤ Bohaterowie
¤ Cytaty
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Kody
¤ Wymagania
¤ Og�lnie
¤ Solucja
¤ Bohaterowie
¤ Wyspa
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Wymagania
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Podstawy
¤ Tryby
¤ Serwery PL
¤ Klany PL
¤ Podstawy
¤ Zako?czenia
¤ Briefing
¤ Overview
¤ FAQ
¤ Pojazdy
¤ Jednostki
¤ Bro?
¤ Obiekty
¤ Misje
¤ Kampanie
¤ Dema
¤ Misje do dema
¤ Patche
¤ Programy
¤ Wyspy
¤ Pozosta?e


 
Podstawy
data: 24.01.2006 ¤ 19:02 ¤ autor: fifi
Opis funkcji edytora (g�ra):

Jednostki - Units (F1)
Ustawianie jednostek na mapie, podzielonych na strony konfliku podzielonych na:
Air - pojazdy lataj?ce
Armored - pojazdy opancerzone
Car- pojazdy nieopancerzone
Man - ludzie
Mines - miny
Objects - obiekty
Sounds - d?wi?ki
Opr�cz klasy jednostki, mo?na ustawi? stopie? (od szeregowca do pu?kownika); sterowanie (opcje "do grania" wykorzystuje si? tylko w misjach multiplayer); specjalny (w szyku, w transporcie, w locie), zamek (czy do pojazdu mo?na wsi??? lub nie), oraz predyspozycje (odporno?? na odnoszone rany); kondycje fizyczn?; paliwo; i ilo?? amunicji. Pole "Inicjacja" s?u?y do wpisywania skrypt�w. Prawdopodobie?stwo obecno?ci odpowiada za szanse na pojawienie si? jednostki w %. Rozrzut zwi?ksza strefe, w kt�rym mo?e pojawi? si? dana jednostka.

Grupy - Groups (F2)
Ustawianie grup na mapie, podzielonych na:
Zach�d/Piechota
pluton piechoty - o?miu ?o?nierzy i oficer
pluton piechoty zmecanizowanej - o?miu ?o?nierzy, oficer, i M113
Zach�d/Opancerzone
pluton czo?g�w M1A1 - 4 czo?gi M1A1
pluton czo?g�w M60 - 4 czo?gi M60
Wsch�d/Piechota
pluton piechoty - o?miu ?o?nierzy i oficer
pluton piechoty zmecanizowanej - o?miu ?o?nierzy, oficer, i BMP
Wsch�d/Opancerzone
pluton czo?g�w T80 - 4 czo?gi T80
pluton czo?g�w T72 - 4 czo?gi T72

Wyzwalacze - Triggers (F3)
Najwa?niejsze funkce wyzwalaczy to aktywacja skrypt�w, i zako?cze? misji.
Mo?liwe jest kilka zako?cze?, aby wyzwalacz zadzia?a?, nale?y w polu "Aktywacja" poda? jedn? ze stron konflikt�w, albo zdecydowa? si? na aktywacje przez element logiczny lub przez radio. Skrypty wpisuje si? w pola "Warunek" ; "Przy aktywacji" ; "Przy dezaktywacji". Okno "Efekty" odpowiada za d?wi?ki i cutscenki.

Punkty trasy - Waypoints (F4)
Okre?laj? trase jednostki. Jest kilka rodzaj�w punkt�w trasy:
Ruszaj - jednostka p�jdzie we wskazane miejsce
Zniscz - jednostka zniszczy wskazan? jednostke wroga
Wsiadaj - jednostka wsi?dzie do wskazanego pojazdu
Znajd? i zniszcz - jednostka p�jdzie we wskazane miejsce, i rozpocznie poszukiwanie wrog�w
Do??cz - jednostka do??czy do wskazanej jednostki
Do?acz i poprowad? - jednostka prejmie dow�dztwo nad zaznaczon?
Wysi?d? - jednostka wysi?dzie z pojazdu w kt�rym aktualnie przebywa
Prze??cz - jednostka wykona od nowa wszystkie swoje punkty trasy
Za?aduj - jednostki tej samej grupy co pojazd wejd? do niego
Wy?aduj - jednostka tej samej grupy co pojazd wysi?d? z niego
Wy?aduj transport - pojazd wy?adowuje jednostki przebywaj?ce na jego pok?adzie
Utrzymaj - jednostka po dotarciu we wskazane miejsce, zatrzymuje si? i broni je
Warta - jednostka po dotarciu we wskazane miejsce, po obronieniu go idzie do nast?pnego punktu trasy
Pilnuj - jednostka po dotarciu we wskazane miejsce, atakuje ka?d? zauwa?on? jednostke wroga
M�w - jednostka m�wi do wskazanej (przy wykorzustaniu skryptu)
Zaplanowany - aktywuje skrypt po dotarciu jednostki do poprzedzj?cego go punktu trasy
Wsparcie - jednostka udziela wskazanej jednostce wsparcia (np. leczenia, naprawy)

Synchronizacja - Synchronize (F5)
Synchronizacja punkt�w trasy

Znaki - Markers (F6)
Znaki, kt�re pojawiaj? si? podczas misji na mapie

Opis funkcji edytora (prawy bok):

Zaawansowany/?atwy: zwi?kszenie/zmniejszenie ilo?ci opcji edytora

Okno "Intel": mo?na w nim poda? nazw? misji, czas i warunki atmosferyczne podczas trwania misji, sojusze partyzant�w oraz opis (nie wy?wietla si? on nigdzie).

Wczytaj: wczytanie misji

Scal: scalenie misji z drug?

Zapisz: zapisanie misji (jako misja w edytorze, misja samodzielna sp, misja samodzielna mp)

Wyczy??: oczyszczenie mapy z jednostek

Misja:
wst?p - intro
misja w?a?ciwa
wynik: wygrana - outro w przypadku wygranej
wynik: przegrana - outro w przypadku przegranej

Poka?/Ukryj ID: pokazywanie ID obiekt�w na mapie (dost?pne od wersji 1.75)

Poka?/Ukryj tekstury: pokazywanie tekstur mapy (dost?pne od wersji 1.75)

Podgl?d: w??czenie misji

Kontynuuj: kontynuowanie grania w misje

Przerwij: wyj?cie z edytora

Pozosta?e pytania:

Jak skasowa? jednostk??
Zaznaczyc j?, i jednocze?nie naci?n?? "ctrl" i "x"

Jak skopiowac/wklei? jednostke
"ctrl" i "c" (kopiowanie); "ctrl" i "v" (wklejanie)

Jak od??czy? jednostke od grupy?
Zaznaczy? j?, nacisn?? F2, i przeci?gn?? niebiesk? linie w jakie? puste miejsce na mapie

Jak do??czy? jednsotke do grupy?
Zaznaczy? j?, nacisn?? F2, i przeci?gn?? niebiesk? linie na dow�dce grupy

Co zrobi? aby helikopter tu? po zacz?ciu misji by? w locie?
W polu "specjalny" helikoptera zaznaczamy opcje "w locie"

Co zrobi?, aby jednostki z grupy w kt�rej jest pojazd, zaczyna?y gre na jego pok?adzie?
W polu "specjalny" jednostek zaznaczy? opcje "w transporcie"

© 2024 OFP.pl, All Rights Reserved
Site by F.C.